Συχνές Ερωτήσεις

 
 
Περί απορρήτου:
 
 
Τα στοιχεία των θεραπευόμενων και το περιεχόμενο των συνεδριών είναι αυστηρά εμπιστευτικά μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου καθώς διέπονται από το κλινικό απόρρητο. Το κλινικό απόρρητο ισχύει για κάθε, κατά πρόσωπο ή on-line, συνεδρία, ομαδική συνάντηση, τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία. Άρση απορρήτου γίνεται μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία για αδικήματα του ποινικού δικαίου ή σε περίπτωση που ο θεραπευτής κρίνει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του θεραπευόμενου ή τρίτων.
 
 
 
 
Τι πρέπει να πω στην πρώτη συνεδρία;
 
Πως επιλέγω θεραπευτή;
 
Πόσο θα μου κοστίσει;
 
Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;
 
Τι γίνεται εάν θέλω να ακυρώσω μια συνεδρία;
 
Πότε ολοκληρώνεται η θεραπεία;